Regulamin

SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.NASZEPSY.PL

Sklep internetowy WWW.NASZEPSY.PL prowadzony jest firmę www.naszepsy.pl Wojciech Janowski, Warszawa, ul.Kożuchowska 8, NIP 118-092-54-89, REGON 001632048.

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Internetu.

Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane są:

a) poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie www.naszepsy.pl,

b) pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: sklep.naszepsy@gmail.com,

c) telefonicznie lub sms pod numerem telefonu 608634588.

Zamówienia składane drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę, telefonicznie w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.

Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia.

Realizacja zamówienia następuje:

a) w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na rachunku bankowym Sklepu;

b) w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury składania zamówienia oraz po ewentualnej dodatkowej weryfikacji poprawności danych adresowych,

Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko w czasie, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez adres e-mail: sklep.naszepsy@gmail.com.

Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu.

W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia, tak by mógł podjąć decyzję dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.

W przypadku gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od umowy przez Sklep.

Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu internetowego przy oferowanym produkcie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.

Ceny nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana przy danym towarze na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności.

Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w informacji handlowej, wprowadzania oraz wycofywania informacji handlowej, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

Koszty dostawy są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia towarów w Sklepie internetowym i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionych towarów.

Przesyłki w Sklepie internetowym wysyłane są na następujące sposoby:

b) Kurierem – w przypadku karm oraz suplementów;

c) Pocztą Polską – przy zamówieniu towarów pozostałych.

Koszty przesyłki wynoszą:

POCZTA POLSKA
przesyłka polecona ekonomiczna:
waga do 350 g – 5,20 zł
waga 350 g – do 1 kg – 7,30 zł
waga 1 kg – 2 kg – 10,50 zł
przesyłka polecona priorytetowa:
waga do 350 g – 6,80 zł
waga 350 g – do 1 kg – 8,90 zł
waga 1 kg – 2 kg – 13,50 zł

KURIER DPD
waga do 0,5 kg – 14 zł
waga 0,5 kg – 1 kg – 15 zł
waga 1 kg – 3 kg – 17 zł
waga 3 kg – 5 kg – 19 zł
waga 5 kg – 10 kg – 24 zł
waga 10 kg – 20 kg – 29 zł
waga 20 kg – 31,5 kg – 34 zł

Wydanie przesyłki w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego następuje w momencie nadania jej w placówce Poczty Polskiej lub powierzenia jej Kurierowi.

Na czas realizacji zamówienia składa się czas kompletowania zamówienia (1 do 3 dni roboczych), realizacji płatności oraz czas dostawy (1 do 2 dni roboczych).

Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon w zależności od życzenia Klienta) zostaje dołączony do przesyłki. Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z brzmieniem podanym przez Klienta przy składaniu zamówienia.

Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem internetowym w celu wyjaśnienia sprawy.

Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:

a) przelewem na rachunek bankowy www.naszepsy.pl Wojciech Janowski Raiffeeisen Polbank 25 1750 0012 0000 0000 2815 4388,

b) płatnościami internetowymi

Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym na stronie Sklepu internetowego lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

Sprzedający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie maila skierowanego na adres e-mail: sklep.naszepsy@gmail.com.

Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art.33 Prawa konsumenckiego.

Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsumentowi zgodnie z art.38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych przez niego w procesie dokonywania zamówienia w Sklepie Internetowym WWW.NASZEPSY.PL.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep internetowy danych osobowych może uniemożliwiać dokonywanie przez Klienta zamówień w Sklepie Internetowym.

Dane osobowe są przetwarzane w celu składania zamówień przez Klienta, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, dokonywania reklamacji i zwrotów, w celach technicznych, związanych z administracją serwera strony internetowej Sklepu, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter z aktualną ofertą Sklepu oraz promocjami).

Składając zamówienie w Sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.

Dane osobowe Klientów nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych bez zgody Klienta.

Towary prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu k.c. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Na stronie internetowej Sklepu internetowego mogą zostać zamieszczone treści reklamowe. Treści te stanowią integralną część Sklepu internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

Wszystkie treści zamieszone na stronie Sklepu internetowego są zgodne ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami.

Klient potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy sprzedaży i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

Wszelkie spory wynikłe z umów zawartych między Sklepem internetowym, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy terytorialnie dla siedziby Sklepu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące i właściwe przepisy prawa polskiego.