Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.NASZEPSY.PL

Sklep internetowy WWW.NASZEPSY.PL prowadzony jest przez Agnieszkę Doner, NIP 5261115354.

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Internetu.

Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane są:
a) za pomocą formularza zamówienia znajdującego się na stronie www.naszepsy.pl
b) pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: sklep.naszepsy@gmail.com
c) telefonicznie lub sms pod numerem telefonu 664 32 95 33

Zamówienia składane drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę, telefonicznie w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.

Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania, w przypadku zamówienia złożonego przez Kupującego, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia.

Realizacja zamówienia następuje:
a) w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na rachunku bankowym Sklepu
b) w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury składania zamówienia oraz po ewentualnej dodatkowej weryfikacji poprawności danych adresowych

Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko w czasie, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta.
Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez adres e-mail: sklep.naszepsy@gmail.com.

Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu.

W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący zostanie poinformowany o stanie zamówienia, tak by mógł podjąć decyzję dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.

W przypadku gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Kupujący dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Kupującemu należność niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od umowy przez Sklep.

Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu internetowego przy oferowanym produkcie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.

Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana przy danym towarze na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Kupującego.
Ceny nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia zostaje przedstawiona Kupującemu po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności.

Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w informacji handlowej, wprowadzania oraz wycofywania informacji handlowej, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

Koszty dostawy są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia towarów w Sklepie internetowym i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionych towarów.

Przesyłki w Sklepie internetowym wysyłane są na następujące sposoby:
b) Kurierem – w przypadku karm oraz suplementów
c) Pocztą Polską – przy zamówieniu towarów pozostałych

Wydanie przesyłki w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego następuje w momencie nadania jej w placówce Poczty Polskiej lub powierzenia jej Kurierowi.

Na czas realizacji zamówienia składa się czas kompletowania zamówienia (1 do 3 dni roboczych), realizacji płatności oraz czas dostawy (1 do 2 dni roboczych).

Dowód zakupu (faktura, rachunek lub paragon w zależności od życzenia Klienta) zostaje dołączony do przesyłki. Dane umieszczone na dowodzie sprzedaży są zgodne z brzmieniem podanym przez Klienta przy składaniu zamówienia.

Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem internetowym w celu wyjaśnienia sprawy.

Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
a) przelewem na rachunek bankowy Agnieszka Doner 70 1140 2004 0000 3402 7763 1240
b) Kurierowi – przy wybraniu opcji płatności za pobraniem

Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy następuje w formie maila skierowanego na adres e-mail: sklep.naszepsy@gmail.com.
Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Kupującemu na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Kupujący odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Kupującego zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności.
Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Kupującemu, zgodnie z art.38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Ochrona danych osobowych:

Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych przez niego w procesie dokonywania zamówienia w Sklepie Internetowym WWW.NASZEPSY.PL.

Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep internetowy danych osobowych może uniemożliwiać dokonywanie przez Kupującego zamówień w Sklepie internetowym.

Dane osobowe są przetwarzane w celu składania zamówień przez Kupującego, zawierania z Kupującym i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Kupującego w Sklepie Internetowym, dokonywania reklamacji i zwrotów, w celach technicznych, związanych z administracją serwera strony internetowej Sklepu, a w przypadku wyrażenia przez Kupującego zgody również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Kupującemu informacji handlowych drogą elektroniczną.

Składając zamówienie w Sklepie internetowym Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu.

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres zamieszkania i/lub prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, numer rachunku bankowego.

Każdemu Kupującemu, który podał swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

Dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Dane osobowe Kupujących nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych bez zgody Kupującego.

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia Portalu, dostawcy usług logistycznych, podmioty, którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi Kupującego, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszym Regulaminie.

Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa

Regulacje końcowe:

Towary prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu k.c.

Kupujący składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

Kupujący jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Na stronie internetowej Sklepu internetowego mogą zostać zamieszczone treści reklamowe. Treści te stanowią integralną część Sklepu internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

Wszystkie treści zamieszone na stronie Sklepu internetowego są zgodne ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami.

Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy sprzedaży i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

Wszelkie spory wynikłe z umów zawartych między Sklepem internetowym, a Kupującymi będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy terytorialnie dla siedziby Sklepu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące i właściwe przepisy prawa polskiego.